Rólunk mondtátok

Szi­asz­tok! Olvas­gatva titeket én is ked­vet kap­tam, hogy megosszam veletek legfris­sebb tapasztalataimat. Most vasár­nap végeztem el a Mes­teri Elme 4. napját. Azt kap­tuk házifeladatnak, hogy gyako­roljunk legalább min­dennap 1 órát. Nem tétlenkedtem… Neki áll­tam és 4 fizikai kémia tankönyvet áttek­in­tet­tem, bevit­tem és aktivál­tam — kij­e­gyzetel­tem (csak azokat a részeket, amikre egyelőre szük­ségem volt). Ez mindösszessen 3⁄4 órát vett igénybe (sajnos itt nagyon sok fizikai, kémiai és matem­atikai for­mula van, ezért lass­ab­ban lehet vele hal­adni, de még ez is gyorsnak számít). Ennyit készül­tem a mai fizikai kémia felelésemre, 5-​t kap­tam, s a tanárom nem tudott fel­tenni olyan kérdést, amire ne tudtam volna neki JÓL válas­zolni. Koráb­ban egy-​egy fizikai kémia órára a felkészülés 5 – 6 órát vett igénybe! De az igazán meglepő és hát­bor­zon­gató az volt, hogy olyan dol­gok jutot­tak eszembe, és olyan szavak, szósz­erkezetek, monda­tok hagyták el a szá­mat, amikről még nem igazán hal­lot­tam életem­ben. Mint a reál­tudományok szerelmese állíthatom, hogy ennek a valószínűsége a 0-​hoz tart. Köszönöm, hogy részese lehet­tem annak a jó hangu­lat­ban eltöltött 4 nap­nak, s hogy elsajátíthat­tam az extraszen­zorika alapjait! 🙂

K. Csaba
Egyetemista

Szi­asz­tok! Ma én is új tapasz­ta­la­tot gyűjtöt­tem azzal kapcsolatban, hogy ez a tech­nika más téren is a segít­ségünkre van. Én alapvetően elég lassú voltam, általában nem, vagy csak épph­ogy be tudtam fejezni a dol​go​zataimat​. Ma írtunk egy próbafelvételit, ame­lyet vis­zony­lag hamar be tudtam fejezni, és még jól is sik­erült. Nagyon örülök hogy elvégeztem ezt a tanfolyamot! 🙂

N. Vica
ált. isk. tanuló

Nagy élmény volt ez a négy nap. Köszönöm min­denk­inek! Nagyon komoly útravalót hoz­tam mag­a­m­mal a következő idősza­kra. Már több min­dent látok, érzek, ami munkám van saját mag­a­m­mal. Az utolsó gyako­r­lat, amit „csak úgy” végeztünk szá­momra mint­egy megvilá­gosodásként hatott. Arra kérdeztem rá, hogy a következő 1 hónap­ban mit tehet­nék, hogy har­monikus­abb legyen az életem, életünk. Nos gyako­r­lati­lag egy „to do list” érkezett válaszként, a jegyzetem 100%ban érthető, használ­ható és úgy érzem tökéletes! (azon­ban nem lesz kön­nyű e szerint élni 🙂 ) Még egyszer köszönöm! Igazi kinc­set kap­tam ez alatt a 2 hétvége alatt!

S. Krisztina

Nagy élmény volt ez a hétvége, mint ahogyan a többi is. Az érzés, amikor rátalálsz a fel­tett kérdésed válaszára, amit leg­belül érzel és igaz­nak vélsz, felemelő. Hála, boldogság, és valami kic­sat­tanó öröm a szíved környékén…A pil­lanat, amiben min­den benne van:). Ez a pil­lanat, amióta az extraszensz olvasást és gyako­r­la­tokat végzem egyre sűrűbb… És ezt nem csak a gyako­r­la­tok végzése közben, vagy után érzem, hanem az élet min­den területén. Hálás vagyok az álta­la­tok kapott élményekért, tapasz­ta­la­tokért, érzésekért!!!

Á. Erika

A Mes­teri Elme lehetőségeiről annyit, hogy televíz­ióra is kiválóan alkalmazható. Például egy dokumentumfilm -, vagy híradóban nem érdekel min­den (de van előzetes), vagy nem tudom mikor kezdődik, akkor nem kell oda figyel­nem, hanem az álta­lam kiválasz­tott témára „odarán­tja” a fejem. Szuper :-)”

Á. Réka