Üzletembereknek

Egy Brian Tracy idézettel kez­deném:

„Az elvégzendő munka men­ny­isége pedig csak egyre nő. Mind­nyájunk asz­tala tele van még el nem olva­sott, de olvasásra váró ira­tokkal. Egy nem­régiben végzett vizs­gálat szerint egy átla­gos fel­sővezető körül­belül 300400 óra hátrány­ban van az olvasást illetően. Ez gyako­r­lati­lag azt jelenti, hogy még esé­lyed sincs arra, hogy utolérd magad. Ne is álmodj róla, hogy ez
valaha is sik­erülni fog!”

Ked­venc idézeteim egyike, ugya­nis ezt tel­jes mérték­ben meg tudom cáfolni!

Ha szeretné behozni a lemaradását,
Ha szeretné megelőzni a konkuren­ciát,
Ha szeretne töb­bet nyúj­tani az üzleti élet­ben,
Ha több infor­má­ció bir­tokába szeretne jutni,
Ha több pénzt szeretne kevesebb munká­val,
Ha több időt szeretne a család­dal tölteni,

AKKOR ITT A HELYE!

Gyomor­fekély nélkül min­dez elérhető a Mes­teri Elme tech­nika elsajátításával!

Napoleon Hill:
Szűrőfelté­tel a könyv olvasása közben: Mit nyújt a Mes­teri Elme a hall­gatók részére?

„Ez a fajta megértés tel­jességében csak a hatodik érzék elvének ismeretével és alka­lmazásá­val érhető el. Ezért kel­lett, hogy a filozó­fia részeként bemu­tas­suk azok számára, akik töb­bet akar­nak kapni az élet­től, mint pénz­beli gazdagsá­got. Miután elolvas­tad ezt a fejezetet, feltűn­hetett, hogy olvasása közben a men­tális stim­ulá­ció­nak egy mag­a­sabb szin­tjére emelkedtél. Remek! Térj vis­sza ide egy hónap múlva, olvasd el újra, és látni fogod, hogy elméd ezút­tal a stim­ulá­ció­nak egy még mag­a­sabb szin­tjére emelkedtél.”