Szi­asz­tok! Olvas­gatva titeket én is ked­vet kap­tam, hogy megosszam veletek legfris­sebb tapasztalataimat. Most vasár­nap végeztem el a Mes­teri Elme 4. napját. Azt kap­tuk házifeladatnak, hogy gyako­roljunk legalább min­dennap 1 órát. Nem tétlenkedtem… Neki áll­tam és 4 fizikai kémia tankönyvet áttek­in­tet­tem, bevit­tem és aktivál­tam — kij­e­gyzetel­tem (csak azokat a részeket, amikre egyelőre szük­ségem volt). Ez mindösszessen 3⁄4 órát vett igénybe (sajnos itt nagyon sok fizikai, kémiai és matem­atikai for­mula van, ezért lass­ab­ban lehet vele hal­adni, de még ez is gyorsnak számít). Ennyit készül­tem a mai fizikai kémia felelésemre, 5-​t kap­tam, s a tanárom nem tudott fel­tenni olyan kérdést, amire ne tudtam volna neki JÓL válas­zolni. Koráb­ban egy-​egy fizikai kémia órára a felkészülés 5 – 6 órát vett igénybe! De az igazán meglepő és hát­bor­zon­gató az volt, hogy olyan dol­gok jutot­tak eszembe, és olyan szavak, szósz­erkezetek, monda­tok hagyták el a szá­mat, amikről még nem igazán hal­lot­tam életem­ben. Mint a reál­tudományok szerelmese állíthatom, hogy ennek a valószínűsége a 0-​hoz tart. Köszönöm, hogy részese lehet­tem annak a jó hangu­lat­ban eltöltött 4 nap­nak, s hogy elsajátíthat­tam az extraszen­zorika alapjait! 🙂

K. Csaba
Egyetemista