Tanfolyam tanároknak

Tanfolyam tanároknak – Szeretnéd továbbképezni magad és ezáltal még többet nyújtani a diákjaidnak? Akkor jó helyen jársz!

Tanfolyam tanároknak – Extraszenz technika oktatóknak

Rengeteg izgal­mas és hasznos könyvet kínál ma már a piac, mind pszi­choló­giai, szemé­ly­iség fejlesztés, nevelést segítő tech­nikák, New Age-​es filozó­fiák területén, melyek használatá­val hatékonyab­ban motivál­hatóak a tan­ulók, job­ban lekö­thető a figyelmük, és ame­lyek elősegítik együttműködésüket.

Fontos, hogy naprakész legyen az előadó és ismerje a diákok körében éppen divatos könyveket, nézeteket, filozó­fiákat. Min­denképp hite­le­sebb, ered­ménye­sebb és ked­vel­tebb is egy széleslátókörű, up-​to-​date tek­in­tély– személy.

Dol­go­za­tok javítása otthon, mert az iskolában nincs rá idő? Továb­bképzés, vizsga, újra tan­ulni munka mellett?

Men­nyi energiát elvesz az embertől, men­nyi időt elvesz a családtól, arról már nem is beszélve, hogy a legjobb könyv fölött is elal­szik este, annyira kimerült a napi teendők­től. Pedig olyan jó lenne csak úgy lazán olvasni! Mit szólna hozzá, ha az írás­beli szá­monkérések javításánál, csak egy szűrőfelté­tel megadásá­val (pl.csak a hibákat talál­jam meg), fele annyi időre lec­sökkenne a javítás ideje, mert nem kel­lett min­dent végig olvasni? Hogyan érezné magát, ha egy 300 oldalas könyvet egy óra alatt olvasna el és készítene jegyzetet róla?

Itt az idő vál­toz­tatni! A Mes­teri Elme tech­niká­val kön­nyedén megy a dol­go­za­tok javítása, marad idő a csalá­dra és még a fel­hal­mo­zott könyvek men­ny­isége is rohamosan csökkenni fog!

„Még valami, amit hasznosí­tok ebből a tanul­mány­omból, még­pedig az elmetérkép. Ennek segít­ségével taní­tom, térképezem a roma gyerekeknek a tananyagot. Átlátható, érthető, a lényeg benne van, a töb­bit utána olvassák” – Á. G-​né Réka

Feltárnád elméd rejtett képességeit? Csatlakozz a Mesteri Elme hallgatókhoz!

Mesteri Elme Classic – Extraszenz Olvasás és Tanulás tanfolyam

Mesteri Elme 2.0 – Extraszenz Nyelvtanulás tanfolyam

VÁRUNK A MANTRA SZABADEGYETEM HALLGATÓI KÖZÖTT IS!