Önfejlesztőknek

B. Nor­bert:
„.…Hasonló érzés volt, mint amikor bent „zsib­basz­tot­tuk” magunkat a Mes­teri Elmén. Jó volt megint megérezni a hangu­la­tot. A képzés közvetlen ben­e­fitje szá­momra, hogy a munkám során hihetetlen sokáig bírom kiborulás és szitkozódás nélkül, valamint ráérzek dol­go­kra és ezek az érzések szépen terel­get­nek a megfelelő irányba. A Mes­teri Elmén sokkal töb­bet kaptam/​kaptunk mint egy képzést, hanem inkább olyan útravalót, elemózsiát ami kitart velünk a további életünkben.“

F. Tibor
Akaratom ellenére kom­binál­tam az olvasást a kérdőasztrológiá­val. Párom­nak eltűnt a ked­venc fül­be­valójá­nak az egyik fele. Én épp gyako­rolni akar­tam, így előkap­tam a kérdőasztroló­gia könyvet, és aktivál­tam, azzal a kérdés­sel, hogy hol van az elveszett fül­be­való. Mivel a könyv bővelkedik példák­ban, így olyan válaszra számí­tot­tam hogy „a szekrény­ben” vagy a szőnyeg alatt”.

Ennek ellenére folyam­atosan bolygókat, háza­kat, fényszögeket kap­tam. Mire befe­jeztem a jegyzetet, kiderült, hogy ez egy asztroló­gia képlet lesz. Fel­ra­j­zoltam, és kiderült, hogy egy tökéletes kon­stel­lá­ció. Ele­meztem a felál­lí­tott képletet, hoz­závet­tem a jegyzet többi részét, és kíváncsi voltam

valóban ott van-​e a fül­be­való amit össz­er­ak­tam az infor­má­ciók­ból. Ott volt! 🙂 A párom nem akart hinni a szemének, de én sem! 🙂 Min­de­ne­se­tre az bebi­zonyosodott, hogy a ME tech­nika ret­ten­tően jól kom­binál­ható más rend­sz­erekkel, a válasz tökélete­sen pon­tos lesz! 🙂

Egy Apuka:
Mit mon­dott egy apuka a fiáról, aki a 2. nap befe­jeztével haz­a­érkezett?
„Este megérkezett a fiam és elkezdte mesélni a két nap eseményeit. Dőlt belőle a szó és mikor már legalább egy órája mondta-​mondta, akkor vet­tük észre a feleségem­mel, hogy nem őőőőő-​zik és nem hebeg-​habog, hanem folyam­atosan, választékosan beszél. Létezik ez? Igen, létezik! Ezzel a tech­niká­val észreve­hetően bővül a szók­incs szebbé válik a beszéd, ezál­tal folyékonyan és választékosan fejez­zük ki magunkat.“