Egyetemistáknak

Neked már nem kell mag­yarázni, mit jelent ha időt spórolsz! Az egyetemi követelmények messze távol áll­nak a középisko­lai „időtöltéstől“.

Ha K. Csaba példája nem tud meg­győzni, hogy elvégezd a Mes­teri Elme tan­folyamot, akkor én sem!

Most vasár­nap végeztem el a Mes­teri Elme 4. napját. Azt kap­tuk ház­ife­la­dat­nak, hogy gyako­roljunk legalább min­den nap 1 órát. Nem tétlenkedtem… neki áll­tam és 4 fizikai kémia tankönyvet áttek­in­tet­tem, bevit­tem és aktivál­tam — kij­e­gyzetel­tem (csak azokat a részeket, amikre egyelőre szük­ségem volt). Ez mindösszessen 34 órát vett igénybe (sajnos itt nagyon sok fizikai, kémiai és matem­atikai for­mula van, ezért lass­ab­ban lehet vele hal­adni, de még ez is gyorsnak számít). Ennyit készül­tem a mai fizikai kémia felelésemre, 5-ös​t kap­tam, és a tanárom nem tudott fel­tenni olyan kérdést, amire ne tudtam volna neki JÓL válas­zolni. Koráb­ban egy-​egy fizikai kémia órára a felkészülés 56 órát vett igénybe!

De az igazán meglepő és hát­bor­zon­gató az volt, hogy olyan dol­gok jutot­tak eszembe, és olyan szavak, szósz­erkezetek, monda­tok hagyták el a szá­mat, amikről még nem igazán hal­lot­tam életem­ben. Mint a reál­tudományok szerelmese állíthatom, hogy ennek a valószínűsége a 0-​hoz tart.

Köszönöm, hogy részese lehet­tem annak a jó hangu­lat­ban eltöltött 4 nap­nak, s hogy elsajátíthat­tam az extraszen­zorika alapjait! :-)”

A vizs­gaidőszak nem telik stresszben, gyor­san végzel a vizs­gákkal és marad időd pihenni a következő félév előtt! Ha eddig egy hét felkészülésre volt szük­séged egy vizs­gára, arra ele­gendő lesz 23 nap.