Általános iskolásoknak

Diákok­nak, akik gyorsab­ban szeretnének végezni a napi isko­lai teendőikkel, több szaba­didőt szeretnének, hogy a tan­ulá­son kívül jus­son idő sportra, bará­tokra, és amire éppen vág­y­nak. Azok­nak, akiknek eddig élvezhetetlen volt a tan­ulás, azok most kön­nyedén, élvezettel meg­tan­ulják 10 perc alatt ami eddig 12 órát vett igénybe. Min­da­zok­nak, akiknek eddig a kötelező olvas­mányok olvasása egyenlő volt a bün­tetés­sel, azok most ezt a „bün­tetést” végre tudják haj­tani 1 óra alatt, a maradék szaba­dide­jüket, pedig ki tudják töl­teni szórakozás­sal.” (U. Mátyás 15 éves diák)

Miért a korhatár?
Ebben az életko­r­ban már sta­bi­lan olvas­nak a gyerekek és képe­sek kon­cen­trálva elvégezni az adott felada­tokat. Fiata­l­abb gyerekeknél ez még sajnos prob­lémát okozhat.

A szülők­ben felmerülő kérdések:

–Milyen könyvet vigyen magá­val a tan­folyamra?
Min­den eset­ben olyat, ami érdekli! A könyv témája lehet, ter­mészetismeret, történelem, elbeszélés, de NE legyen képeskönyv vagy matem­atika! A képek zavarni fogják a gyako­r­lás­ban, az adathal­ma­zok pedig nem a legjob­bak gyako­r­lás céljából! (ezek jöhet­nek akkor, ha már sta­bi­lan tudja a techikát)

–Ki fogja bírni a 9 óra tan­ulást?
A gyerekek töb­bet bír­nak, mint gon­do­l­nánk! Eddig még min­den gyerek kibírta, észre sem vet­ték az idő múlását, hiszen folyam­atosan felada­tokat kapnak.

– Mi lesz a gyerekem­mel, ha egyedül megy el a tan­folyamra?
Kedves Szülő, figyelünk rá! Nem enged­jük ki az épület­ből, együtt vagyunk a szünetek­ben és együtt ebédelünk a teremben!

– Lesz tár­sasága, lesz más gyerek is?
Mindig van­nak gyerekek a cso­port­ban, de tapasz­ta­lataink alapján ők inkább a fel­nőt­tek tár­saságát kere­sik. Élvezik, hogy azonos felada­tokat oldanak meg velük, fel­nőt­tként van­nak kezelve és az ő véleményük is annyit számít, mint a nagykorúaké!

– Mit fog enni?
Jelen­legi helyünkön sajnos nincs étkezési lehetőség, így kér­jük cso­magol­janak szend­vic­seket és innivalót!

– Hogyan tudok neki segíteni otthon?
A tech­nikát és annak alka­lmazását mi meg­tanítjuk, ebben nem kell segíteni. Amit ön tehet:
Naponta kötelezővé tenni a gyako­r­lást! Ez nem igényel sok időt (egy óra), de gyako­r­lás nélkül nem fog menni és amit tud az el fog veszni!

A gyako­r­lás­nak 3 lépése van:
1. A tan­folyam 2. napja után kéz­gyako­r­la­tokat kell otthon végezni. Ez inkább egy jó játék, mint fela­dat és csak 15 percet vesz igénybe!

2. A tan­folyam 4. napját követően jön a 30 napos „mélyítsd el a tudá­sod” fela­dat. Ez napi egy órát igényel, ami tar­tal­maz kéz­gyako­r­la­tot és magát az extraszenz olvasást, tan­ulást.
Úgy kell olvasni otthon ahogyan azt 4 nap alatt meg­tan­ulta a tan­folya­mon. Erre már nagyon jók a regények, ismeretter­jesztő könyvek, isko­lai tankönyvek. Sok­szor felmerül még a következő kérdés is:

Ebben a 30 nap­ban, a rég megszokott, hagy­ományos módon is olvashat tovább a gyerekem?
Igen, megte­heti, ha ezt még sta­bi­l­abb­nak érzi, vis­zont napi egy órát az extraszenz olvasás­sal foglalkozni kell! Ennyi idő min­denképp kell ahhoz, hogy annyira elmé­lyüljön a tudás, hogy utána bár­mikor, bár­mi­lyen körülmények között alka­lmazni tudja!

Élvezni fogják a gyerekek, hogy az eddig megszokott idő töredéke alatt sajátítják el, illetve tan­ulják meg a házi felada­tokat, olvas­nak ki kötelező olvas­mányokat és készítenek olyan jegyzetet, amiből évek múlva is vis­sza­em­lékeznek az olva­sot­takra. (ez a szülőnek egy kesze-​kusza valami lesz, de minél csúnyább annál jobb)

3. A 30 nap gyako­r­lás után jön a tan­folyam 5. napja, amit mi ellenőrző nap­nak hívunk. Ilyenkor a diákok megosztják tapasz­ta­lataikat, beszá­mol­nak az élményeikről, mi pedig „leel­lenőriz­zük” és elmé­lyítjük min­denki tudását! Ezt követően már csak egy fela­dat van hátra: Használni a megtanultakat!

Ákos szerint, aki 12 éves:
„Érdemes meg­tan­ulni, mert az egész életem­ben szük­ségem lesz erre.”
(Milyen igaza van!)